Personajes lésbicos en ficciones audiovisuales. Estudio desde la recepción

2010-2011

Finançament: Institut Català de la Dona

Investigadora principal: María Teresa Soto-Sanfiel

Resum:  La investigació identifica els efectes de la orientació sexual explícita de subjectes de poblacions masculines i femenines, heterosexuals i homosexuals, en la identificació amb els personatges (ID) i el goig (E) de les narracions audiovisuals ambientades en entorns lèsbics. La identificació (ID) és un concepte clau per explicar el goig (E) d’històries de ficció. 

L’estudi utilitza una metodologia mixta i complementària: El mètode quantitatiu va proporcionar informació sobre les magnituds generals de la influencia, i el qualitatiu va confirmar i va explicar els efectes observats. Ambdós compartien els mateixos materials d’estímul: dues històries de 15 minuts creades a partir d’escenes de la sèrie de televisió The L-World.

L’estudi quantitatiu va identificar diferencies en el goig (E) entre homosexuals i heterosexuals (t = -2,913 / p = .004). En major mesura, els homosexuals van gaudir més de les narracions. El goig (E) va resultar directe i positivament relacionat amb la identificació (ID).

L’anàlisi qualitatiu va revelar que les històries van provocar ID i E en la majoria dels i les participants (homosexuals i heterosexuals). També va mostrar que la ID no estava relacionada amb el món homosexual representat en participar, sinó amb el el valor i les altres virtuts humanes que narraven els relats.


Análisis de los personajes del cine infantil contemporáneo desde la perspectiva de género

2005-2006
Finançament: Institut Català de la Dona
Investigadora principal: Rosa María Palencia