Capítulos de libro

Llorens, C. (2015) “El Consum radiofònic: un creixement que no s’atura” a B. Monclús et JM Martí (coord.): “Informe sobre la ràdio a Catalunya”, p. 101-120. Bellaterra: Servei de publicacions.


Llorens, C. (2015) “La ràdio” a M. Civil et alii (eds): “Informe de la Comunicació a Catalunya 2013-2014”, p. 139-154. Bellaterra: Informes Generalitat de Catalunya.


Llorens, C y Costache, A. M. (2013) “Media Pluralism and Media Governance. Convergent or divergent roads in a digital scenario?” en Löblich, Maria/Pfaff-Rüdiger, Senta (Eds.) “Communication and Media Policy in the Era of the Internet Theories and Processes”, pp. 57-68. Munich, Nomos.


Llorens, C. y Virginia Luzón y Helena P. Grau (2013), “Mapping Digital Media — Spain”. Londres, Open Society Foundations.. 129p.


Llorens, C. (2013) “La ràdio” a M. Civil et alii (eds): “Informe de la Comunicació a Catalunya 2011-2012”, p. 37-56. Bellaterra: Informes Generalitat de Catalunya.


F. J. Cabrera y Carles Llorens (2013) “Spain” a Nikoltchev, S. “Converged Markets – Converged Power? Regulation and Case Law”, pp. 63-75. Estrasburg, Observatori Europeu de l’Audiovisual.


Llorens, C. (2011) “Apple: revolució dels dispositius mòbils digitals” a D. Fernández-Quijada (ed):”Medi@tic. Anàlisi de casos de tecnologia i mitjans”, p. 197-212. Barcelona: Editorial UOC.


Medina, M., Herrero, M., Llorens, C. y Miralles S. (2011)”Implementation of innovation strategy: The case of CCRTV Interactiva” a Vukanovic, Z i Faustino, P.(eds):”New Content for new Technologies in Managing Media Economy, Media Content and Technology in the Age of Digital Convergence. Lisboa-Podgorica: Media XXI and International Academy for Media Management Podgorica, Montenegro.


Llorens, C. (2011) “La ràdio” a M. Moragas et alii (eds): “Informe de la Comunicació a Catalunya 2009-2010”, p. 59-80. Bellaterra: Informes Generalitat de Catalunya.


Llorens, C Y Isabel Fernández (2010) “The Reform of the Public Radio and Television System in the United Kingdom and in Spain (2004–2007) “, en Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M., Jakubowicz, K., Sükösd, M. (eds.): “Comparative Media Systems. European and Global Perspectives”, pp. 97-114, Budapest: Central European University Press.


Llorens, C. (2009): “Escenaris de futur per a la radiotelevisió pública a Europa”, en M. Moragas et elii (eds.): Informe de la Comunicació a Catalunya 2007-2008, Bellaterra: Informes Generalitat de Catalunya, p. 321-330 | Enlace


Llorens, C. (2008): “European and US Media Market: Concentration revisited” , en M. Medina et P. Faustino (eds.): The Changing Media Business Environment , Lisboa : Media XXI , p. 24-40


Ariño, M.; Llorens, C. (2008): “Back to the Future: New Media, Same Principles? Convergence Regulation revisited” , a: Ward, David (ed) “The European Union and the Culture Industries”, pp. 125-145. Londres, Ashgate.


Albaigés, B. ; Cardús, S. ; Gonzàlez, I. ; Llorens, C. ; Moreno, D. (2007): “Les necessitats estadístiques del sector de la comunicació a Catalunya” , en : El Baròmetre i les necessitats estadístiques del sector de la comunicació , Barcelona : Generalitat de Catalunya , p. 85-178


Llorens, C. (2007): “Una influencia decisiva: la UE y la redefinición de la televisión pública en España (1990-2005)” , en E. Moreno, E. Jiménez, C. Etayo, R.Gutiérrez, C.Sánchez y J.E Guerrero (eds.): Los desafíos de la televisión pública en Europa , Pamplona : EUNSA , p. 125-138


Llorens, C. (2006): “The Lancelot Report and the Debate on Media Pluralism and Concentration in France” , en Broadcasting Regulation and cultural Diversity , Barcelona : Catalonia Broadcasting Council | Enlace


Llorens, C. (2004): “The complex Spanish Approach to Digital Pay-TV Access Issues” , en S. Nikoltchev (ed.): Regulating Access to Digital Television. Technical Bottlenecks, Vertically-Integrated Markets and New Forms of Media Concentration, Luxembourg : European Audiovisual Observatory , p. 108-113


Moragas, M. ; Prado, E. ; Llorens, C. (2000): “La televisió pública i les polítiques de comunicació de la Unió Europea”, en M. Moragas et E. Prado: La televisió Pública a l’era digital , Barcelona : Pòrtic , p. 79-102


Llorens, C. (2000): “Internet, mitjans electrònics i el pluralisme” , en VV.AA.: Bits o paper. Les conclusions del 1r congrés de la publicació electrònica , Barcelona : Pòrtic-Centre d’Investigació de la Comunicació , p. 29-32


Coune, E. ; La Vallee, F. ; Llorens, C. (1997): “La convergence sur un plan economique: la naissance d’une nouvelle filière?” , en S. Bazzanella et P. Gerard: Telecommunications et audiovisuel: convergence de vues? Enjeux et conséquences juridiques de la convergence technologique entre les média audiovisuels et les télécommunications , Bruxelles : CRID-La Charte , p. 13-40


 

Artículos

Llorens, C., Costache, A.M. (2015) “A bridge too far? Analysis of the European Commission’s new developments on media policy and media freedoms through the concept of soft regulation”.International Journal of Media & Cultural Politics, 2, vol II, n. 2, pp.165-181 | Enlace


A Azurmendi, C. Llorens, N. López Vidales, J.J. Bas Portero (2015): “La participación del público como valor añadido de servicio público para la televisión de proximidad. Estudio de caso de La noche de…, en ETB 2”. Revista Latina de Comunicación Social, 70, pp. 490 a 518.


Llorens, C., Virginia Luzón y Helena Puertas (2014): “Mapping Digital Media and Journalism in Spain”, Anàlisi, 49, pp. 43-64. | Enlace


Llorens, C. y Costache, A.M. (2014) “European Union Media Policy and Independent Regulatory Authorities: A New Tool to Protect European Media Pluralism?”. Journal of Information Policy 4, pp. 396-420. | Enlace


Llorens, C. y Costache, A.M. (2013): ” La gobernanza como marco teórico para el estudio del pluralismo de medios”, Trípodos, 32, , pp. 63-76. | Enlace


Almirón, N., Llorens, C., Segovia, A., Bas, J.J., Grau, H., Suárez, R. (2012) “External Pluralism Protection in Five EU Countries and the U.S.: The Regulatory Authorities Views”, OBS* Obercom, 2012, Vol. 6, n 1, pp. 129-157. | Enlace


Bas, J.J., Segovia, A., Llorens, C., Almirón, N., Grau, H., Suárez, R. (2011) “Communication Policies and the Protection of Pluralism in the European Union and the United States”, Comunicación y Sociedad XXIV, n. 2,, 2011, pp. 8-40. | Enlace


Llorens, C. (2010): “Spain’s Media Concentration Policy: A Patchwork Crucial to the Understanding of the Spanish Media System”, en International Journal of Communication, 4, p. 844–864.| Enlace


Llorens, C. (2008): “Las políticas de internet de RTVE y la BBC: la redefinición y implementación del servicio público en los nuevos medios” , en Eptic , X (2) | Enlace


Llorens, C. ; Aymerich, L. (2007): “Cultura y Televisión. Concepto y presencia de los canales culturales en Europa Occidental” , en Revista Latina de Comunicación Social , 62 , La Laguna : Universidad de La Laguna | Enlace


Llorens, C.; Montagut, M. (2007): “La regulació de la TDT local pública i la garantia del pluralisme local: el cas de la TDT al Baix Camp”, Treballs de comunicació, 23, p. 157-176, Barcelona: Societat Catalana de Comunicació | Enlace


Llorens, C. (2006): “El Informe Lancelot y el debate sobre pluralismo y concentración de medios en Francia” , en Quaderns del CAC , 23-24 , Barcelona : Consell de l’Audiovisual de Catalunya , p. 211-220 | Enlace


Llorens, C. (2005): “La política audiovisual de la UE y su influencia en el sistema televisivo español: la televisión pública y la televisión digital” , en Sphera Publica , 5 , Murcia : Universidad Católica de Murcia , p. 133-150 | Enlace


Llorens, C. (2005): “Una década de televisión de pago digital en Europa: de la utopía a la reconversión” , en Trípodos , extra , Barcelona : Fundació Blanquerna , p. 661-672 | Enlace


Llorens, C. (2003): “La concentració de mitjans” , en Quaderns del CAC , 16 , Barcelona : Consell de l’Audiovisual de Catalunya , p. 45-54 | Enlace


Llorens, C. (1998): “La Unión Europea y el pluralismo en los medios de comunicación: ¿protección? Sí, pero ¿cómo?” , en Trípodos , junio , Barcelona : Fundació Blanquerna , p. 23-38


Llorens, C. (1998): “European Responses to Bottlenecks in Digital pay-TV: Impacts on pluralism and competition policy” , en Cardozo Arts and Entertainment Law Journal , 16(2-3) , New York , p. 557-586 | Enlace


Llorens, C. (1998): “La convergencia estructural entre las empresas de telecomunicaciones y del audiovisual” , en Zer , 5 , Bilbao : UPV/EHU , p. 75-93 | Enlace