Comunicació interactiva, telecomunicacions i multimèdia

A aquesta línia s’acull un extens programa de recerca sobre les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), en les seves vessants de convergència, planificació i demandes socials, així com en les de les mutacions mediàtiques, els nous mitjans i els nous continguts i serveis. L’estudi de les conseqüències generades per l’emergència de la net based communication és un altre aspecte rellevant de l’activitat desenvolupada en aquesta línia que acull els estudis sobre la Societat de la Informació. El programa es complementa amb la recerca experimental pionera, ja iniciada al 1990, destinada a dissenyar, produir i testar programes de televisió interactiva i aplicacions multimèdia offline i online.

Els projectes desenvolupats en aquest camp han tingut finançament en convocatòries competitives i d’empreses i institucions com DGMCS, DGICYT, ICB, BSCH, DGA, FUNDESCO, IDATE, UQAM, UE (programes MEDIA, ALFA i LEONARDO), CAC i NATO.


Comunicació i estudis de gènere

Els estudis de gènere constitueixen una altra línia de recerca en el si del GRISS amb estudis sobre les rutines productives i la presència de dones com a objecte i subjecte de la informació en la ràdio i la televisió (1989). Aquesta línia s’amplia amb l’arribada dels sistemes interactius i es centra en esbrinar els canvis que provoquen l’ús de les tecnologies en els processos de confecció dels productes informatius i les conseqüències que se’n deriven per als i les professionals implicats/ades en aquests processos.

Els projectes realitzats en aquesta línia han comptat amb finançament obtingut en convocatòries competitives i d’institucions como IM, Ministerio de Cultura, ICD i el Ministerio de Asuntos Sociales.


Estudis d’audiència i recepció

Dins d’aquesta línia s’enquadren els estudis d’audiència quantitatius que hem realitzat tant en el nivell de l’estudi de les tècniques com en la seva aplicació a l’estudi concret d’audiències de la ràdio i la televisió. Per altra banda, hem realitzat l’estudi i validació de diferents tècniques qualitatives i la seva aplicació a les modalitats de relació amb la televisió i el seu consum, als usos de la ràdio i la televisió per part de les audiències locals, a les modalitats de consum dels nous mitjans, a la recepció de la comunicació política, al consum radiofònic i televisiu infantil, al consum juvenil, etc. Per als estudis qualitatius hem utilitzat diverses tècniques provades per les ciències socials, però dominantment ens hem inclinat per una metodologaa de matriu etnogràfica.

Els projectes d’aquesta línia han obtingut finançament en convocatòries competitives i d’empreses i institucions com DGICYT, CICYT, DGMCS, CIRIT, Istituto Gemelli, INPUT, CIC, Planeta, SER i Onda Cero.


Estudis sobre gèneres i rutines productives

En aquesta línia s’agrupen els estudis que efectuem sobre l’organització de l’activitat productiva en els mitjans audiovisuals i en els nous mitjans digitals i les rutines productives, així com les seves conseqüències sobre els continguts. Els projectes realitzats en aquesta línia s’enmarquen en els corrents del newsmaking i el gate-keeping, complementats amb la sociologia professional i els estudis de contingut. Per altra banda, en aquest mateix camp ens ocupem de l’estudi dels gèneres, les seves funcions i transformació, així com les innovacions formals, estètiques i estructurals provocades per les innovacions tecnològiques.

Els projectes realitzats en aquesta línia han comptat amb finançament obtingut en convocatòries competitives i d’institucions i empreses com DGMCS, CIRIT, AICE, ICD i CIC.


Història dels mitjans audiovisuals

L’anàlisi dels mitjans de comunicació s’aborda des d’una perspectiva històrica que permet assolir un coneixement exhaustiu de la seva evolució i de les tendències estructurals presents en cada període. Els estudis pioners sobre la història de la radiodifusió a Catalunya al 1981 s’enmarquen en aquest línia, als que segueixen un volum important de contribucions tant en el mitjà radiofònic com televisiu i un últim període en el que s’afegeixen les investigacions dels mitjans interactius.

Els diferents projectes realitzats en aquesta línia han obtingut finançament en convocatòries competitives i contractes amb institucions com CIRIT, IORTV, CIC, Direcció General de Radiodifusió i Televisió, Ministerio de Cultura, Col•legi de Periodistes de Catalunya, EMUC, Diputació de Barcelona, DGMCS, FUNDESCO, ANTENNACINEMA i IDATE.


Innovació en formats, gèneres i modalitats d’inserció publicitària

La transformació del sistema de comunicació derivada del procés de digitalització i de la consegüent desregulació ha augmentat la competitivitat el que atorga a la publicitat un rol central en el finançament del nou sistema resultant. Els mitjans clàssics han hagut de modificar les seves estratègies publicitàries i desenvolupar un ampli repertori de formats i modalitats d’inserció que els ajudin a lluitar per una part del pastis en un context amb més competidors que mai. D’altra banda els nous suports digitals i en línia augmenta la competència pels mateixos recursos i es beneficien de les possibilitats interactives. Tot plegat posa l’accent sobre la innovació en gèneres, formats i modalitats d’inserció.

Els projectes desenvolupats en aquesta línia han gaudit de finançament obtingut en convocatòries competitives i en contractes amb empreses i institucions com, InfoCorp, El Consell Assessor de la ràdio i la televisió a Catalunya, la DGMCS, GCO, Fundación Alternativas, CAC i ICD.


Investigació experimental en imatge, so i síntesi

Línia de recerca sobre l’expressió fonostèsica de la veu, el model acústic de credibilitat i la seva interacció amb la imatge. Aquesta línia de recerca experimental s’articula en la producció de textos sonors, visuals i audiovisuals, sotmesos a audiències captives en el laboratori del grup, per a verificar o rebutjar les hipòtesis formulades.

Els diferents projectes d’aquesta línia han obtingut finançament en convocatòries competitives de la CIRIT, la DGR, la CICYT i la DGCYT.


Polítiques de comunicació, estructura del sistema audiovisual i industries culturals

Aquesta línia es centra en l’anàlisi i l’estudi de les polítiques de comunicació, element clau en l’organització, disseny i planificació dels sistemes audiovisuals, així com en la configuració dels mecanismes de regulació i control, la garantia de democratització i la modelització dels serveis públics. Les indústries culturals són indústries però treballen amb material “sensible” i per tant la reglamentació és una exigència bàsica de les polítiques de comunicació democràtiques.

Els diferents projectes realitzats en aquesta línia han comptat amb el finançament en convocatòries competitives i contractes amb institucions com DGICYT, CAC, MCYT, DGA, DGMCS, CIRIT, IORTV, EUROMEDIA, IDATE, FUNDESCO, AICE o FUNDACIÓN ALTERNATIVAS.


Programació radiofònica

Estudi dels formats radiofònics, radiofórmules i ràdio convencional, tendències de programació, estructura genèrica, tècniques de posada en antena, disseny de programació i fórmules, tècniques d’inserció publicitària, formats de la publicitat radiofònica, patrocini i autopromoció.

Els projectes desenvolupats en aquesta línia han tingut finançament de diferents empreses i institucions com IORTV, CIC, EMUC, SER, Planeta, Onda Cero i FUNDESCO


Programació televisiva

Estudi de les tendències internacionals de programació televisiva, estructura dels gèneres, emergència de nous formats, estructura de la producció, disseny i modelització de programes, disseny i modelització de graelles, tècniques de posada en antena, oferta generalista, ofertes especialitzades, circulació de productes, tendències publicitàries, polítiques d’inserció publicitària.

Els projectes realitzats en el si d’aquesta línia han comptat amb finançament en convocatòries competitives i empreses i institucions com VQPT-RAI, RTVE, AQPCT, MEDIASET, MCYT, CAC, BASKERVILLE i INFOCORP.